St. James Cemetery

Mountain View, Stone, Arkansas, United States